ARPAnet คืออะไร

ARPAnet คืออะไร
ARPAnet เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อศึกษาการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย และพัฒนาต่อมาจนกระทั่งกลายเป็นอินเทอร์เน็ต

Share this:

 
Copyright © Anime Lovers. Designed by KINGRPG